מדיניות פרטיות - Malyan מבית אמיר תזרים מזומנים

אמיר תזרים מזומנים שומרת על פרטיות המשתמשים במערכות שלה ובאתרי האינטרנט שלה. אנא עבור על התנאים המופיעים למטה כדי שתוכל ללמוד מהי מדיניות הפרטיות שלנו, כיצד אנו נוהגים במידע שאתה מעביר ושומר אצלנו. ומי רשאי לסקור אותו. המסמך הינו משפטי והסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים בו כחלק מהסכם השימוש של המערכת.

איזה מידע אנו אוספים על המשתמשים שלנו?

אנו אוספים מידע סטטיסטי על המשתמשים הנוגע לאופן השימוש שלהם במערכות שלנו. המידע אינו אישי ואינו מזוהה ונועד לצורך שיפור תהליכים במערכות שלנו, לטובת המשתמשים. בנוסף מידע זה עוזר לנו להתאים שירותים ומוצרים נוספים למשתשמים במערכות.
המידע הסטטיסטי הנאסף בעת השימוש באתרי האינרנט או במערכות החברה מכיל רק את המידע הנחוץ לנו לצורך מתן השירותים. נעשה במידע זה שימוש בכפוף למדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
אנו אוספים מידע אישי של המשתמשים במסגרת השימוש במערכות עצמן (לאחר רישום וקבלת הסכם הרשיון של השימוש במערכת). מידע זה נשמר ונאסף לתורך תפעולו המערכת בלבד וכדי לספק את השירות למשתמש במערכות שלנו. המידע כולל מידע בנקאי ועסקי ממערכות המידע של המשתמש ואשר נתן הסכמתו לחבר את המערכות למאגרי נתונים אלו. אנו לא עושים כל שימוש במידע הזה מחוץ למערכות שלנו והוא אינו עובר לשום גורם או צד ג ללא הסכמה ואישור מפורש (הסכמה מודעת) של המשתמשים במערכת.
על מנת לשמור על סודיות המידע מפני צד שלישי נוקטת החברה באמצעים שנועדו להבטיח את זיהוי המשתמש ולהגן על מידע שמועבר וזאת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים המקובלים. יצוין כי החברה מפוקחת ע"י רשות ני"ע תחת חוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021 והטמיעה את רמות אבטחת המידע הנדרשים על פי החוק והנהלים המתבקשים מכך. על המשתמשים לשמור על שם המשתמש והסיסמה המשמשים אותם להיכנס למערכות החברה, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר.

מתי אנו מעבירים מידע לצד ג?

1. כאשר המשתמש יתן את הסכמתו המפורשת לכך באישור אקטיבי במערכת ובצורה מודעת. 2. במידה ויתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט. 3. כאשר, לצורך מתן השירות, יעלה הצורך להעביר מידע בין עובדי החברה מוסמכים לכך, וזאת לפי נהלי אבטחת המידע של החברה ותחת אחריותו של הממונה על אבטחת המידע והסיכונים בחברה. 4. מידע סטטטי כללי ולא מזוהה על מנת לאפיין ולשפר תהליכים במערכות והתאמת מוצרים עתידיים למשתמשים.

זכות עיון במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת במערכות החברה – יוסיף להישמר בהחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה. דף זה זמין בכל עת באתר האינטרנט שלנו וכנספח בהסכם השימוש במערכות. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

מידע נוסף ובקשת ניתוק ועיון במידע

למידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו, לבקשת עיון במידע על פי החוק ולבקשת מחיקת המידע תוכל לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 1599-590-555 או במייל help@tazrim.co.il. אנו נחזור אליך ונשתדל להיענות לבקשתך תוך זמן סביר.